M50

50.000đ
 • DATA: 1.2GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DV M50 Gửi 1544

M25

25.000đ
 • DATA: 600MB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DV M25 Gửi 1544

BIG90

90.000đ
 • DATA: 7 GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DV BIG90 Gửi 1544

MAX200

200.000đ
 • DATA: 15GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DV MAX200 Gửi 1544

MAX100

100.000đ
 • DATA: 5.8GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DV MAX100 Gửi 1544

MAX

70.000đ
 • DATA: 3.8GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DV MAX Gửi 1544

MAX90

100.000đ
 • DATA: 5.8GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DV MAX100 Gửi 1544

BIG200

200.000đ
 • DATA: 22GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DV BIG200 Gửi 1544

BIG300

300.000đ
 • DATA: 36GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DV BIG300 Gửi 1544

BIG70

70.000đ
 • DATA: 4.8GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DV BIG70 Gửi 1544

BIG90

90.000đ
 • DATA: 7 GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DV BIG90 Gửi 1544

BIG120

120.000đ
 • DATA: 12GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DV BIG120 Gửi 1544

B99

99.000đ
 • DATA: 600MB + gọi
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DV B99 Gửi 1544

VD400

400.000đ
 • DATA: 18GB + gọi
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DV VD400 Gửi 1544

VD89

89.000đ
 • DATA: 60GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DV VD89 Gửi 1544

B100

100.000đ
 • DATA: Gọi + sms
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DV B100 Gửi 1544

VD89P

120.000đ
 • DATA: 120GB + gọi
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DV VD89P Gửi 1544

C89

89.000đ
 • DATA: Gọi + sms
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DV C89 Gửi 1544